Hae päiväkotipaikkaa

Pilke-päiväkotien varhaiskasvatuksen uutiskirje 4/2024

Artikkelit
eyeglasses
Lukuaika: 4 min
calendar_month
30.04.2024

Lapsella on oikeus leikkiä ja oppia leikkien!

Leikki on keskeinen toimintatapa varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen tehtävä on tarjota kaikille lapsille mahdollisuuksia erilaisiin leikkeihin. Leikki edistää lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. Leikissä lapsi oppii, mutta lapselle itselleen leikki ei ole tietoisesti oppimisen väline vaan tapa olla ja elää sekä hahmottaa maailmaa. (Vasu 2022.)

Mitä leikki on? Leikin määritteleminen on vaikeaa, sillä leikki on hyvin henkilökohtaista, monipuolista ja muuttuvaa. Leikki motivoi lasta ja tuo lapselle iloa. Se on myös merkityksellinen osa varhaiskasvatusikäisen lapsen taitojen oppimisessa – leikillistä oppimista. Leikki ei ole kuitenkaan pelkkä menetelmä taitojen oppimiseen. Sillä on merkitystä lapsen kokonaisvaltaisessa kehityksessä ja hyvinvoinnissa. Leikki on läsnä kaikkialla, kaiken aikaa – leikkiminen on ihmisen perusominaisuus, ei ainoastaan lasten huvi. Leikki on itsessään arvokasta.

Leikki yhdessä arjen pedagogiikan kanssa muodostavat toimintamme rungon. Niiden avulla lapset oppivat, ovat vuorovaikutuksessa ja saavat onnistumisen kokemuksia joka päivä. Suurin osa alle kouluikäisen lapsen oppimisesta tapahtuu leikin ja arkitoimintojen aikana. Arjen eri tilanteissa ja leikissä henkilöstö kohtaa lapsen yksilönä ja aktivoi häntä kannustaen tutkimaan ja toimimaan luovasti vaihtuvissa oppimisympäristöissä. Leikki ja oppiminen on kokonaisuus, ne johtavat usein toinen toiseensa. Leikillinen oppiminen yhdistää omaehtoisen leikin sekä ohjatun toiminnan. Pedagogisesti hyvin suunniteltu leikki nousee oppimisessa erittäin tärkeään osaan ja on yleistettävä lähtökohta kaiken ikäisten oppimisen perustana.

Varhaiskasvatuksessa toimintakulttuurin ja leikkiympäristön tulee olla leikkiin kannustavaa. Itse leikkikulttuurin, leikin maailmaan johdattamisessa ja rakentamisessa aikuisen rooli on olla aktiivinen aikuinen, joka toimii kanssaleikkijänä sekä fyysisen leikkiympäristön rakentajana. Millainen rooli todellisuudessa on, muotoutuu lasten iän ja heidän taitojensa perusteella unohtamatta leikin sisältöä. Aikuisen osallistumisen tapa pohjautuu lasten mielenkiinnonkohteiden sekä leikin havainnointiin. Aikuisen aktiivinen läsnäolo rauhoittaa lapsia ja tukee lasten kiinnittymistä yhteiseen, menossa olevaan toimintaan. Päiväkodissa voidaan sopia, että ei keskeytetä aikuista, joka on läsnä lasten kanssa – annetaan lapselle ja aikuiselle leikki- sekä työrauha. Näin lapsilla ja aikuisilla on mahdollisuus kokea yhdessä tekemisen ja leikin iloa. Leikki saa näkyä ja kuulua!

Taidot, joita käytämme aikuisuudessa kumpuavat lapsuuden leikeistä. Leikeissä olemme oppineet toimimaan yhdessä eri ikäisten ja erilaisten lasten kanssa. Olemme kokeilleet ja luoneet rohkeasti uutta. Rakentaneet omaa minäkuvaamme ja harjoitelleet neuvottelutaitoja. Myös ongelmanratkaisu-, kaveri- ja tunnetaidot ovat saaneet leikeissä paljon harjoitusta. Olemmeko siis vain leikkineet?

Suunnitelmat toiminnan taustalla

Laadukkaan pedagogisen toiminnan edellytyksenä on suunnitelmallinen dokumentointi, arviointi ja kehittäminen (Varhaiskasvatuslaki 540/2018 § 2).

Varhaiskasvatuksen laadun ytimessä on rakenteellisten tekijöiden lisäksi pedagogisen toiminnan suunnittelu, sen toteutus, arviointi ja kehittäminen sekä henkilökunnan osaaminen. Näillä huolehditaan lapsen oppiminen sekä laadukas varhaiskasvatus. Suunnittelun pohjana käytetään havainnoinnista saatuja tietoja sekä tietoa lapsen ikätasonmukaisesta osaamisesta. Huomioidaan lapsen mielenkiinnonkohteet ja suunnitellaan toimintaa niiden mukaisesti. Suunnitelmallisella toiminnalla huolehditaan, että leikillinen oppiminen mahdollistuu ja lapsilla on mahdollista motivoitua, innostua ja kokea onnistumisen iloa. Luodaan lapselle osallisuuden tunnetta parhaimmillaan.

Jotta toiminnansuunnittelu on mahdollista, niin tarvitaan suunnittelupohjia. Löydät intrasta tiimipalavereihin muistiopohjan, viikkosuunnitelmapohjan, toiminnansuunnittelupohjan ja projekteille tähtimallin. Tyhjien pohjien lisäksi liitteet pitävät sisällään ohjeet sekä esimerkin, miten ja mitä asioita suunnittelussa tulee huomioida.

Lorut, laulut ja lukuhetket varhaiskasvatuksessa kutsuvat lapsia lempeään vuorovaikutukseen

Lorut, laulut ja kirjojen lukeminen herättelee lapsen kielen kehitystä, rikastuttavat sanavarastoa, monipuolistavat ilmaisua ja kielellisen muistin laajenemista. Kehittyvät kielelliset taidot avaavat lapsille uusia vaikuttamisen keinoja, mahdollisuuksia osallisuuteen ja aktiiviseen toimijuuteen. Lorujen, laulujen ja kirjojen äärellä tarkkaavuuden kohde on yhteinen ja tapahtuu yhteisiä oivalluksia. Jo ennen kuin lapsi puhuu ääneen, hänelle tulee tarjota mahdollisuuksia kuulla rikasta ja monipuolista kielenkäyttöä. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kielen ja puheen kehittymistä yhdessä.

Montako lasta ja aikuista?

Pilke ryhtyy julkaisemaan päiväkotiensa lasten ja aikuisten välisiä suhdelukuja. Toukokuun alusta alkaen kaikkien päiväkotiemme ilmoitustauluilla viestitään perheille kuluvan päivän suhdeluku. Lue lisää täältä.

10.5.2024 Move day

Toukokuussa vietetään koko Dibberin yhteistä liikuntapäivää. Suunnitelkaa päivään Liikunta- Lassin kanssa yhteistä toimintaa ja muistakaahan päivitellä päivän tunnelmia Viva Engagessa myös muille yksiköille. Unelmien Liikuntapäivä 10.5. – Suomen Olympiakomitea

Pilkkeen varhaiskasvatuksen asiantuntijatiimiin kuuluu kokeneita ammattilaisia, jotka kehittävät päiväkotiemme toimintaa ja pedagogiikkaa. Tehtävämme on tukea pilkeläisiä heidän tärkeässä työssään ja apuamme saavat pyytää kaikki Pilkkeen päiväkodit ympäri Suomea. Vaka-tiimi työskentelee Pilkkeen hallinnon yhteydessä Helsingissä – ole meihin yhteydessä!

Edellinen artikkeli

Saatat tykätä myös näistä

Pilke-päiväkotien varhaiskasvatuksen uutiskirje 4/2024
Artikkelit
Ajankohtaista Pilkkeen varhaiskasvatuksessa: Leikki ja pedagogisen toiminnan suunnittelu. Lue lisää uutiskirjeestämme!
Lue lisää
Pilke ryhtyy julkaisemaan päiväkotiensa aikuisten ja lasten välistä suhdelukua päiväkohtaisesti
Pilke tiedottaa
Pilke aloittaa julkaisemaan päiväkotiensa lasten ja aikuisten välisiä suhdelukuja. Toukokuun alusta alkaen kaikkien päiväkotiemme ilmoitustauluilla viestitään perheille kuluvan päivän suhdeluku.
Lue lisää
Kaisa Vehmanen nimitetty Pilkkeen henkilöstöjohtajaksi
Pilke tiedottaa
VTM Kaisa Vehmanen on nimitetty Pilkkeen uudeksi henkilöstöjohtajaksi. Hän on aloittanut tehtävässään huhtikuun alussa. Kaisa Vehmanen kertoo, että henkilöstöjohtajan tehtävässä...
Lue lisää