Varhaiskasvatus Pilkkeen päiväkodeissa

Pilkkeen varhaiskasvatus keskittyy siihen, että lapsella on aina turvallinen ja hyvä olla – ja että ammattilaiset aikuisemme osaavat oikealla tavalla kohdata, aktivoida ja kuunnella häntä.

Päiväkodissa lapsi osallistuu varhaiskasvatukseen – mitä se tarkoittaa? Entä millaista on varhaiskasvatus Pilke-päiväkodeissa?

Tälle sivulle olemme keränneet tietoa siitä, mitä varhaiskasvatus on ja miten sitä Pilkkeen päiväkodeissa toteutetaan. Tutustu myös sivun lopussa oleviin usein kysyttyihin kysymyksiin!

Kohtaan lempeydellä lapset, perheet ja työkaverit

Lempeyden voima on se voima, jolla kohtaan lapset, perheet ja työyhteisön. Tuo voima lähtee suoraan sydämestä ja kasvaa jokaisella kohtaamisella.

Parasta työssäni on ehdottomasti ihmisläheisyys. Tiedän ja tunnen, että olen lapsille turvallinen aikuinen.

Hanna
varhaiskasvatuksen opettaja, Turku

Mitä varhaiskasvatus on?

Varhaiskasvatus on uudehko sana, ennen puhuttiin tutummin lasten päivähoidosta. Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka.

Varhaiskasvatusta suunnitellaan, arvioidaan ja kehitetään säännöllisesti. Suomessa kaikilla lapsilla on oikeus varhaiskasvatukseen, ja tavoitteena on hyvinvoiva lapsi.

Suomalaisessa varhaiskasvatuksessa korostuu pohjoismainen periaate siitä, että mukana on hoiva, leikki ja turva. Me Pilkkeellä keskitymme siihen, että lapsella on turvallinen ja hyvä olla, aikuiset hänen ympärillään ovat ammattilaisia ja osaavat oikealla tavalla kohdata, aktivoida ja kuunnella häntä.

Varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjataan lapsen varhaiskasvatuksen tavoitteita päiväkodissa

Varhaiskasvatussuunnitelma tai tuttavallisemmin ”vasu”  on yksi ensimmäisistä uusista sanoista, mihin perhe törmää, kun lapsi aloittaa päiväkodissa.

Mistä vasussa on kyse? Varhaiskasvatussuunnitelmassa kuvataan lapsen lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia tukevat tavoitteet ja toimenpiteet.

Vasu tehdään yhteistyössä perheen ja päiväkodin kanssa, kun lapsi on aloittanut päiväkodissa. Varhaiskasvatussuunnitelmaa arvioidaan ja päivitetään kerran vuodessa perheen ja päiväkodin yhteisessä vasu-keskustelussa.

Lue lisää, mikä on vasu-keskustelu
"Varhaiskasvatuskeskustelut eli vasukeskustelut järjestetään Pilkkeen päiväkodeissa vuosittain. Luomme yhteisiä linjoja ja tavoitteita sekä sovimme yhdessä siitä, miten lapsen yksilöllistä kehitystä, oppimista ja hyvinvointia edistetään varhaiskasvatuksessa."

Näin päiväkodin oppimisympäristö tukee lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista

Päiväkodin luomalla ympäristöllä on iso merkitys lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukena.

Kun puhutaan oppimisympäristöstä, tarkoitetaan muun muassa päiväkodin tiloja, välineitä ja tarvikkeita sekä piha-aluetta ja lähiympäristöä. Lisäksi oppimisympäristöön kuuluu muitakin kuin pelkkään fyysiseen tilaan liittyviä asioita.

Kokonaisuudessaan oppimisympäristö muodostuu fyysisistä, sosiaalisista ja psyykkisistä tekijöistä:

Fyysinen

Akkustiikka, ergonomia, esteettömyys, ekologisuus, led-valaistus, sisäilman laatu, turvallisuus, aktivoiminen, piha- ja lähialueympäristö, siisteys.

Sosiaalinen

Erikokoiset ryhmät, osallisuus toimintaan, itseohjautuvuus, vuorovaikutus, yhteiset säännöt, kiusaamisen ennaltaehkäisy, kielellinen kehittyminen, kulttuurinen moninaisuus.

Psyykkinen

Yhteisvastuullisuus, tunteiden ilmaisu ja sääntely, yhdenvertaisuus, sukupuolten välinen tasa-arvo, lapsilähtöisyys, kannustavuus.

Meillä Pilkkeellä päiväkodin tarjoamat oppimisympäristöt ovat avoimia ja yhteisöllisiä, ja lapsi voi liikkua niissä kiinnostuksensa mukaisesti. Tällaisia tiloja päiväkodin sisällä ovat esimerkiksi musiikki- ja liikuntatilat, ateljee, muuttuvat leikkitilat ja ruokasali.

Pilkkeen varhaiskasvatuksen pedagogiikka - mitä ajattelemme lapsen tavasta oppia

Me Pilkkeellä näemme jokaisen lapsen aktiivisena oppijana.

Lapsi oppii pikkuhiljaa, vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Lapsi jäsentää uusia asioita ja suhteuttaa niitä aikaisempiin kokemuksiinsa, tietoonsa ja näkemyksiinsä. Lapsi oppii, kun asiat liitetään hänen omaan kokemusmaailmaansa ja häntä itseään kiinnostaviin asioihin.

Oppiakseen uusia asioita, lapsella pitää olla turvallinen, hyvä olo ja iloinen mieli. Lapsi on luontaisesti utelias, luova ja aktiivinen, ja hän jäsentää ympäröivää maailmaa leikin kautta. Myönteinen palaute pitää yllä kiinnostusta oppia uutta, ja rakentaa lapselle hyvää itsetuntoa.

Päiväkoti-ikäiselle lapselle oppimisen tulee olla hauskaa!

Pilkkeellä puhumme paljon myös arjen pedagogiikasta. Suurin osa alle kouluikäisen lapsen oppimisesta tapahtuu leikin ja arkitoimintojen aikana.

Arjen pedagogiikka tarkoittaa, että Pilkkeen päiväkotien henkilökunta on herkkä tarttumaan oppimisen mahdollisuuksiin erilaissa arjen tilanteissa, kuten vaikkapa pukeminen ulkoilua varten tai ruokailut.

Kaikista Pilkkeen päiväkodeista löytyy seitsemän pehmeää ja värikästä hahmoa eli Oppimiskamua, joiden avulla varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa tuodaan esille arjessa. Jokaisella Oppimiskamulla on päiväkodissa myös oma teemoitettu leikkialueensa.

Varhaiskasvatus eri ikäisille lapsille päiväkodissa, viskariryhmissä ja esikoulussa

Meillä laadukkaaseen varhaiskasvatukseen kuuluu leikin kautta oppiminen ja lempeä vuorovaikutus.

Näemme ja tunnistamme jokaisen lapsen ainutlaatuiset kyvyt ja tuemme hänen vahvuuksiaan. Suhtaudumme työhömme intohimoisesti ja rakennamme turvallisia ja inspiroivia oppimisen polkuja jokaiselle.

Turvallinen ja ilmapiiriltään kannustava ympäristö tarjoaa hyvät lähtökohdat ystävyydelle, yllätyksille ja yhdessä oppimiselle. Päiväkodin, jonne on kiva mennä ja jossa on hyvä olla heti ensimmäisestä päivästä alkaen.

Päiväkoti
(1–4-vuotiaat)

Pienillä lapsilla korostuu hoiva, myöhemmin myös kasvatus ja oppiminen arjen pedagogiikan avulla.

Tietoa päiväkodeista

Viskari
(5-vuotiaat)

Viisivuotiaille kohdennettuja oppimistuokioita – muuten tuttu ja turvallinen päiväkotiarki.

Lue lisää viskarista!

Esikoulu
(6-vuotiaat)

Lapset omaksuvat esiopetuksessa peruskoulun ensimmäisillä luokilla tarvittavia taitoja ja pääsevät myös vierailemaan koulussa.

Lue lisää eskarista!

Varhaiskasvatus tukee lasta erilaisissa tilanteissa

Pilke, kuten muutkin yksityiset palveluntuottajat, toimii kunnan omia palveluita täydentävänä ja tukevana palvelujen tuottajana. Tarjoamme varhaiskasvatusta kunkin kunnan antamien linjausten mukaisesti ja vahvassa yhteistyössä.

Varhaiskasvatukseen osallistuvalla lapsella on oikeus saada yleistä, tehostettua tai erityistä tukea lähtökohtaisesti omassa lapsiryhmässään. Lapsen tuen tarpeiden sitä edellyttäessä lapselle voidaan tarjota varhaiskasvatuspaikkaa pienryhmässä tai erityisryhmässä (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet), joka toteutuu pääsääntöisesti kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.

Kuntien käytännöt erityistä tukea tarvitsevien lasten varhaiskasvatuksen järjestämisessä vaihtelevat, mutta tärkeintä on se, että lapsen etu toteutuu. Jos perheessä on erityistä tukea tarvitseva lapsi, ja perhe toivoo paikkaa Pilkkeen päiväkodissa, suosittelemme lämpimästi keskustelemaan sekä Pilkkeen päiväkodin johtajan että oman kunnan varhaiskasvatuksen palveluohjauksen kanssa.

Usein kysytyt kysymykset varhaiskasvatuksesta

Ota yhteyttä!

Ota yhteyttä!
Varhaiskasvatusjohtajamme Mirka Laaksonen auttaa mielellään. Voit olla myös yhteydessä oman alueesi Pilke-päiväkotien johtajiin tai aluejohtajiin.