Töihin Pilke-päiväkotiin

Ohjaamme lempeästi opintielle
Me ajattelemme, että kaikki ihmiset oppivat parhaiten silloin, kun oppiminen on osa arkea ja koko elämää. Pilkkeellä lapset kartuttavat tietojaan ja taitojaan, mutta mikä tärkeintä, heistä kasvaa empatiaa huokuvia ihmisiä, joilla on sydän auki maailmalle.

Pilke tarjoaa varhaiskasvatusta lähes 200 yksityisessä päiväkodissa ja esikoulussa ympäri Suomen. Toimintamme on monipuolista ja kehitämme sitä jatkuvasti. Lisäksi päiväkodeissamme on mahdollisuus valita myös eri tavoin painotettua opetusta.

Pilkkeen tavoitteena on olla Suomessa varhaiskasvatuksen toimialan paras. Tämä tavoite saavutetaan työskentelemällä yhdessä.

Pilkkeen työntekijät pitävät hyvää huolta lapsista, ja meidän tehtävämme yrityksenä on pitää hyvää huolta työntekijöistämme. Tutustu Pilkkeeseen työnantajana ja lue lisää työstä Pilke-päiväkodeissa!

Pilke työnantajana - lue lisää!

Haluatko työlläsi vaikuttaa monen lapsen elämään ja varhaisiin vuosiin?

Lapsen ensimmäiset vuodet ovat korvaamattomia: ne luovat perustan ja noina vuosina kehitysaskeleet ovat hurjan suuria.

Meillä laadukkaaseen varhaiskasvatukseen kuuluu leikin kautta oppiminen ja lempeä vuorovaikutus. Näemme ja tunnistamme jokaisen lapsen ainutlaatuiset kyvyt ja tuemme hänen vahvuuksiaan. Suhtaudumme työhömme intohimoisesti ja rakennamme turvallisia ja inspiroivia oppimisen polkuja jokaiselle.

Meidän tehtävämme on luoda olosuhteet, jossa lapset oppivat tietojen ja taitojen lisäksi kohtaamaan koko maailman hyväntahtoisesti ja lempeydellä.

Pilkkeen monipuolinen varhaiskasvatus tarjoaa mahdollisuuden erilaisiin painotteisuuksiin, joilla tuetaan lapsen vahvuuksia ja kiinnostuksen kohteita. Painotteisuus kirjataan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelmaan ja se näkyy monella eri tavalla päiväkodin arjessa. Pilkkeen päiväkotien painotukset ovat kielet, tiede, luonto, liikunta, musiikki, taide ja ilmaisu. Annamme näihin painotuksiin myös lisäkoulutusta.

Luovaa, vapaata, itseohjautuvaa työtä

Pilkkeellä päiväkotien työt on jaettu kasvattajien, päiväkotihuoltajien ja johtajien kesken niin, että kaikilla on aikaa keskittyä omaan työhönsä ja tehdä se niin hyvin kuin mahdollista. Tutustu tästä pilkeläisten uratarinoihin, millaista on olla töissä Pilkkeen päiväkodissa.

Yhdessä tekeminen ja toiminnan kehittäminen on meille tärkeää. Pilkeläiset pääsevät vaikuttamaan omaan työhönsä, eikä vastuullista ja vaativaa työtä tarvitse tehdä yksin.

Pilkkeellä vallitsee avoin, suvaitsevainen ilmapiiri ja vahva sparrauksen kulttuuri. Haluamme olla yhdessä kehittämässä yhä parempaa työelämää innovatiivisilla ratkaisuilla. Tutustu tästä arvoihimme.

Tarjoamme kaikille pilkeläisille kilpailukykyisen palkan lisäksi hyvät työsuhde-edut sekä mahdollisuuden lisäkouluttautumiseen.

Kaikessa toiminnassamme noudatamme aivan samoja varhaiskasvatussuunnitelmien tavoitteita, laatumittareita ja koulutusvaatimuksia kuin kunnalliset päiväkodit ja esikoulutkin

Pilkkeellä tehdään maailman tärkeintä työtä, lempeyden voimalla.

Pilkkeellä on vapaus kehittyä itse ja kehittää laadukasta varhaiskasvatusta

”Olen työskennellyt Pilkkeellä kohta kuusi vuotta. Siirryin suoraan koulun penkiltä varhaiskasvatuksen opettajaksi Pilke musiikkipäiväkoti Nummenharjuun. Pilke on tarjonnut koko kuusivuotisen urani ajan luottoa omiin kykyihin ja myös tukea vaikeina hetkinä. Olen saanut kokeilla siipiäni niin varajohtajan kuin johtajankin paikalla. Olen päässyt vaikuttamaan erilaisten työryhmien kautta muun muassa siihen, millaista on laadukas varhaiskasvatus Pilkkeellä.

Olen osallistunut upeisiin koulutuksiin ja päässyt myös itse kouluttamaan muita. Olen päässyt edustamaan yritystämme erilaisilla messuilla ja muissa tapahtumissa. Olen saanut työskennellä upeiden, ammattitaitoisten varhaiskasvattajien kanssa niin johtajana, varhaiskasvatuksen opettajana kuin varhaiskasvatuksen mentorinakin. Olen oppinut kaikilta jotain kallisarvoista.

Olen saanut kasvaa Pilkkeellä keltanokasta vahvaksi ammattilaiseksi. Syksyllä sain siitä kiitoksen, kun minut palkittiin hyvästä työstä. Kiitos Pilke, että olette luottaneet kykyihini, tarjonneet työssä haasteita ja auttaneet minua kehittämään ammattitaitoani!”

Minna Puusniekka, varhaiskasvatuksen opettaja, Pilke päiväkodit

Varhaiskasvatuksen laatu ja arki näkyväksi

Varhaiskasvatuksen ammattilaisemme elävät ja kokevat päivittäin yhdessä kollegoiden, lasten ja perheiden kanssa tuhansia erilaisia arjen tilanteita. Niitä kaikkia on mahdoton kuvata saati tuoda yhtä aikaa esille.

Työntekijämme arvostavat yhteisöllisyyttä, arjen tukea ja sparrailua. Heillä on vahva halu onnistua ja laittaa itsensä likoon. Tutustu ja lue hyvän päivän tekijöidemme kokekemuksia työstään.

Uskomme, että näissä artikkeleissamme korostuu Pilkkeen varhaiskasvatuksen arki, vankka kokemus ja työn merkityksellisyys. Niistä on hyvän päivän ainekset tehty.

Lue lisää!

Pilke-päiväkotien pedagogiikka ja oppimiskäsitys

Pilkkeen päiväkodeissa varhaiskasvatus perustuu aina varhaiskasvatuslakiin ja valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin. Lisäksi työtämme ohjaa oman kunnan varhaiskasvatussuunnitelma.

Pilkkeen varhaiskasvatuksen päälinjaukset:

Laadukas vuorovaikutus
Laadukas vuorovaikutus on aitoa ja aktiivista läsnäoloa, herkkyyttä lapsen tunteille ja ajatuksille. Se mahdollistaa turvallisen vuorovaikutuksen lapsen, henkilöstön ja huoltajien välille. Positiivinen ja kannustava henkilöstö tukee lapsen myötätunnon, innostuneisuuden ja osallisuuden kehittymistä.
1
Osallisuus
Lapsen osallisuudella varhaiskasvatuksessa tarkoitetaan lapsen mahdollisuutta tulla kuulluksi ja osallistua päätöksentekoon asioissa, jotka vaikuttavat hänen elämäänsä ja hyvinvointiinsa. Lapsi saa kokemuksen kykyjensä riittävyydestä, roolinsa merkityksellisyydestä ja vastuun saamisesta yhteisössä.
2
Pienryhmätoiminta
Pienryhmätoiminnassa lapset jakautuvat pienempiin pedagogisin perustein määriteltyihin ryhmiin. Pienryhmät mahdollistavat lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tavoitteellisen tukemiseen arjen eri tilanteissa. Samalla toteutuu lapsen yksilöllinen kohtaaminen sekä laadukas vuorovaikutus.
3
Joustavat oppimisympäristöt
Oppimisympäristö on pedagogisin perustein muovautuva, joustava ja yhteisöllinen, jossa lapset liikkuvat ja toimivat pienryhmissä. Esimerkiksi musiikki- ja liikuntatila, ateljee kädentaidoille, lapsilähtöisesti muuntuvat leikkitilat ja ruokailu ruokasalissa porrastetusti.
4
Arjen pedagogiikka
Suurin osa alle kouluikäisen lapsen oppimisesta tapahtuu leikin ja arkitoimintojen aikana. Arjen eri tilanteissa ja leikissä henkilöstö kohtaa lapsen yksilönä ja aktivoi häntä kannustaen tutkimaan ja toimimaan luovasti vaihtuvissa oppimisympäristöissä.
5
Projektityöskentely
Toiminnan sisältö nousee lapsen mielenkiinnon kohteista ja ne nivotaan osaksi oppimisen kokonaisuutta ja valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman mukaisia oppimisen alueita. Mielenkiinnon kohteita yhdistetään teemoiksi, joita toteutetaan projektein lapsen osallisuus huomioiden.
6
Pedagoginen dokumentointi
Pedagogisen dokumentoinnin avulla saadaan tietoa lasten elämästä, kehityksestä, ajattelusta, mielenkiinnonkohteista. Monipuolisin ja konkreettisin tavoin kerätään tietoa lasten oppimisesta, tarpeista sekä lapsiryhmän toiminnasta.
7

Leikin kautta oppien lempeässä vuorovaikutuksessa

”Pilke-päiväkodeissa lapsi nähdään aktiivisena tiedon rakentajana, joka valikoi ja tulkitsee saadun informaation itse. Lapsen aktiivinen osallisuus on oleellisen tärkeä osa oppimisprosessia.

Oppiminen rakentuu prosessina ja vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Oppiminen on lapsen oman toiminnan tulosta. Lapsi jäsentää uutta informaatiota aikaisempiin kokemuksiinsa, tietoonsa ja näkemyksiinsä. Opittava aines tulee liittää lapsen omaan kokemusmaailmaan ja lasta kiinnostaviin asioihin.

Oppiakseen lapsella on oltava turvallinen, hyvä olo ja iloinen mieli. Laadukkaat vuorovaikutussuhteet ja myönteiset tunnekokemukset luovat lapselle mahdollisuuden toimia hänelle ominaisella tavalla.

Lapsi on luontaisesti utelias, luova ja aktiivinen, joka jäsentää ympäröivää maailmaansa leikin kautta.

Myönteinen palaute pitää yllä oppimismotivaatiota ja lapsen kuvaa itsestään oppijana. Oppimisen tulee olla hauskaa ja herättää lapsessa halu oppia lisää. Lapset ovat aktiivisesti mukana oppimisprosessissa alusta lähtien ja muokkaavat sitä omalla toiminnallaan sekä ajatuksillaan.”

Mirka Laaksonen, Pilke päiväkotien varhaiskasvatusjohtaja

Joustavat oppimisympäristöt Pilkkeellä

Onnistuneessa oppimisympäristössä aikuisilla ja lapsilla on päivittäin hyvä olla.

Pilke tarjoaa laadukasta ja innovatiivista varhaiskasvatusta ja esiopetusta lähes 200 päiväkodissa ympäri Suomea. Tehtävänämme on varmistaa, että lasten ja työntekijöidemme jokainen päivä on hyvä. Päiväkotiemme oppimisympäristöillä on suuri vaikutus siinä, että niin lapset kuin aikuiset viihtyvät meillä.

Lue lisää oppimisympäristöistä täältä!

Seuraa hyvän päivän tekijöitä instagramissa!

Seuraa instagramissa!

Millaista on työ Pilke-päiväkodissa? Tutustu Pilkkeen ammattilaisiin, hyvän päivän tekijöihin!

Elina Saranki, esiopettaja, Mikkeli
“Oli helppo päätös ottaa työpaikka vastaan”
Päiväkodin johtajat Ulla Keskinen ja Päivi Ropponen
Pilkkeen tutortoiminta uudelle päiväkodin johtajalle
Mira Nurmi, päiväkodin johtaja, Järvenpää ja Mäntsälä
Miran vaihtoreissu Sotkamoon – pilkeläistä ajattelua jakamassa
Hanna Salonen, päiväkodin johtaja, Tornio
Pilkkeen matkassa pohjoisesta etelään ja takaisin
Elina Inkovaara, päiväkodin vastuuhuoltaja, Pori
“En ole lapsille näkymätön, vaikka keittiössä puuhailenkin.”
Anu Volanen, varhaiskasvatuksen opettaja, Espoo
Tehtävänä sanoittaa arkea

Avoimet työpaikat

Pilke on iso työnantaja ja meillä on jatkuvasti auki erilaisia työpaikkoja päiväkodeissa, iltapäiväkerhoissa, lastenhoidon palveluissa ja sosiaalihuollon avopalveluissa.

Jos et löytänyt tällä hetkellä avoinna olevista työpaikoista itsellesi kiinnostavaa tehtävää, kuulisimme silti sinusta mielellämme.

Kysy lisää!

Kysy lisää!
Kerromme mielellämme lisää Pilkkeellä työskentelystä ja tavastamme toimia. Ole yhteydessä, olisi kiva tutustua!

Voit olla myös suoraan yhteydessä oman alueesi Pilke-päiväkotien johtajiin tai aluejohtajiin.