Töihin Pilke-päiväkotiin

Ohjaamme lempeästi opintielle
Me ajattelemme, että kaikki ihmiset oppivat parhaiten silloin, kun oppiminen on osa arkea ja koko elämää. Pilkkeellä lapset kartuttavat tietojaan ja taitojaan, mutta mikä tärkeintä, heistä kasvaa empatiaa huokuvia ihmisiä, joilla on sydän auki maailmalle.

Pilke tarjoaa varhaiskasvatusta lähes 200 yksityisessä päiväkodissa ja esikoulussa ympäri Suomen. Toimintamme on monipuolista ja kehitämme sitä jatkuvasti. Lisäksi päiväkodeissamme on mahdollisuus valita myös eri tavoin painotettua opetusta.

Pilkkeen tavoitteena on olla Suomessa varhaiskasvatuksen toimialan paras. Tämä tavoite saavutetaan työskentelemällä yhdessä.

Pilkkeen työntekijät pitävät hyvää huolta lapsista, ja meidän tehtävämme yrityksenä on pitää hyvää huolta työntekijöistämme.

Lempeys on sisäistä rauhaa, jota jaan ympärilleni

Lempeys on sisäistä rauhaa, jota jaan ympärilleni. Kun minulla on hyvä olla ja vahva ammattitaito, pystyn tuomaan sen rauhan myös lapsille.

Sylini on aina auki ja parasta työssäni onkin, kun saan lapsilta palautteen: aamulla lapset juoksevat syliini. Olen heille lempeä ja turvallinen aikuinen.

Pirkko
varhaiskasvatuksen opettaja, Mikkeli

Haluatko työlläsi vaikuttaa monen lapsen elämään ja varhaisiin vuosiin?

Lapsen ensimmäiset vuodet ovat korvaamattomia: ne luovat perustan ja noina vuosina kehitysaskeleet ovat hurjan suuria.

Meillä laadukkaaseen varhaiskasvatukseen kuuluu leikin kautta oppiminen ja lempeä vuorovaikutus. Näemme ja tunnistamme jokaisen lapsen ainutlaatuiset kyvyt ja tuemme hänen vahvuuksiaan. Suhtaudumme työhömme intohimoisesti ja rakennamme turvallisia ja inspiroivia oppimisen polkuja jokaiselle.

Meidän tehtävämme on luoda olosuhteet, jossa lapset oppivat tietojen ja taitojen lisäksi kohtaamaan koko maailman hyväntahtoisesti ja lempeydellä.

Pilkkeen monipuolinen varhaiskasvatus tarjoaa mahdollisuuden erilaisiin painotteisuuksiin, joilla tuetaan lapsen vahvuuksia ja kiinnostuksen kohteita. Painotteisuus kirjataan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelmaan ja se näkyy monella eri tavalla päiväkodin arjessa. Pilkkeen päiväkotien painotukset ovat kielet, tiede, luonto, liikunta, musiikki, taide ja ilmaisu. Annamme näihin painotuksiin myös lisäkoulutusta.

Luovaa, vapaata, itseohjautuvaa työtä

Pilkkeellä päiväkotien työt on jaettu kasvattajien, päiväkotihuoltajien ja johtajien kesken niin, että kaikilla on aikaa keskittyä omaan työhönsä ja tehdä se niin hyvin kuin mahdollista. Tutustu tästä pilkeläisten uratarinoihin, millaista on olla töissä Pilkkeen päiväkodissa.

Yhdessä tekeminen ja toiminnan kehittäminen on meille tärkeää. Pilkeläiset pääsevät vaikuttamaan omaan työhönsä, eikä vastuullista ja vaativaa työtä tarvitse tehdä yksin.

Pilkkeellä vallitsee avoin, suvaitsevainen ilmapiiri ja vahva sparrauksen kulttuuri. Haluamme olla yhdessä kehittämässä yhä parempaa työelämää innovatiivisilla ratkaisuilla. Tutustu tästä arvoihimme.

Tarjoamme kaikille pilkeläisille kilpailukykyisen palkan lisäksi hyvät työsuhde-edut sekä mahdollisuuden lisäkouluttautumiseen.

Kaikessa toiminnassamme noudatamme aivan samoja varhaiskasvatussuunnitelmien tavoitteita, laatumittareita ja koulutusvaatimuksia kuin kunnalliset päiväkodit ja esikoulut.

Pilkkeellä tehdään maailman tärkeintä työtä, lempeyden voimalla.

Pilkkeellä on vapaus kehittyä itse ja kehittää laadukasta varhaiskasvatusta

”Olen työskennellyt Pilkkeellä kohta kuusi vuotta. Siirryin suoraan koulun penkiltä varhaiskasvatuksen opettajaksi Pilke musiikkipäiväkoti Nummenharjuun. Pilke on tarjonnut koko kuusivuotisen urani ajan luottoa omiin kykyihin ja myös tukea vaikeina hetkinä. Olen saanut kokeilla siipiäni niin varajohtajan kuin johtajankin paikalla. Olen päässyt vaikuttamaan erilaisten työryhmien kautta muun muassa siihen, millaista on laadukas varhaiskasvatus Pilkkeellä.

Olen osallistunut upeisiin koulutuksiin ja päässyt myös itse kouluttamaan muita. Olen päässyt edustamaan yritystämme erilaisilla messuilla ja muissa tapahtumissa. Olen saanut työskennellä upeiden, ammattitaitoisten varhaiskasvattajien kanssa niin johtajana, varhaiskasvatuksen opettajana kuin varhaiskasvatuksen mentorinakin. Olen oppinut kaikilta jotain kallisarvoista.

Olen saanut kasvaa Pilkkeellä keltanokasta vahvaksi ammattilaiseksi. Syksyllä sain siitä kiitoksen, kun minut palkittiin hyvästä työstä. Kiitos Pilke, että olette luottaneet kykyihini, tarjonneet työssä haasteita ja auttaneet minua kehittämään ammattitaitoani!”

Minna Puusniekka, päiväkodin johtaja, Pilke päiväkodit

Varhaiskasvatuksen laatu ja arki näkyväksi

Varhaiskasvatuksen ammattilaisemme elävät ja kokevat päivittäin yhdessä kollegoiden, lasten ja perheiden kanssa tuhansia erilaisia arjen tilanteita. Niitä kaikkia on mahdoton kuvata saati tuoda yhtä aikaa esille.

Työntekijämme arvostavat yhteisöllisyyttä, arjen tukea ja sparrailua. Heillä on vahva halu onnistua ja laittaa itsensä likoon. Tutustu ja lue hyvän päivän tekijöidemme kokekemuksia työstään.

Uskomme, että näissä artikkeleissamme korostuu Pilkkeen varhaiskasvatuksen arki, vankka kokemus ja työn merkityksellisyys. Niistä on hyvän päivän ainekset tehty.

Lue lisää!

Pilke-päiväkotien pedagogiikka ja oppimiskäsitys

Pilkkeen päiväkodeissa varhaiskasvatus perustuu aina varhaiskasvatuslakiin sekä valtakunnalliseen ja ko. kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan. Lisäksi olemme kirjanneet meille omat Pilkkeen varhaiskasvatuksen päälinjat, jotka ohjaavat toimintaa päiväkodeissamme.

Leikin kautta oppien lempeässä vuorovaikutuksessa

”Pilke-päiväkodeissa lapsi nähdään aktiivisena tiedon rakentajana, joka valikoi ja tulkitsee saadun informaation itse. Lapsen aktiivinen osallisuus on oleellisen tärkeä osa oppimisprosessia.

Oppiminen rakentuu prosessina ja vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Oppiminen on lapsen oman toiminnan tulosta. Lapsi jäsentää uutta informaatiota aikaisempiin kokemuksiinsa, tietoonsa ja näkemyksiinsä. Opittava aines tulee liittää lapsen omaan kokemusmaailmaan ja lasta kiinnostaviin asioihin.

Oppiakseen lapsella on oltava turvallinen, hyvä olo ja iloinen mieli. Laadukkaat vuorovaikutussuhteet ja myönteiset tunnekokemukset luovat lapselle mahdollisuuden toimia hänelle ominaisella tavalla.

Lapsi on luontaisesti utelias, luova ja aktiivinen, joka jäsentää ympäröivää maailmaansa leikin kautta.

Myönteinen palaute pitää yllä oppimismotivaatiota ja lapsen kuvaa itsestään oppijana. Oppimisen tulee olla hauskaa ja herättää lapsessa halu oppia lisää. Lapset ovat aktiivisesti mukana oppimisprosessissa alusta lähtien ja muokkaavat sitä omalla toiminnallaan sekä ajatuksillaan.”

Mirka Laaksonen, Pilkkeen varhaiskasvatusjohtaja

Näin teemme vasua näkyväksi ja konkreettiseksi päiväkotiemme arjessa

Oppimisen puu antaa puitteet ja näyttää suuntaviivat työllemme.

Arvokas lapsuus ja Leikki ja arjen pedagogiikka muodostavat toimintamme rungon.

Puun juurista muodostuu Pilkkeen varhaiskasvatuksen päälinjat. Juuret kuvaavat niitä menetelmiä ja strategioita, joilla kuljemme kohti lapsen hyvää ja onnistunutta päivää. Juurien avulla selitämme työmme tärkeitä lähtökohtia.

Oppimisen puun lehdissä ovat suomalaisen varhaiskasvatussuunnitelman (2022) mukaiset oppimisen alueet. Oppimisalueita vastaavat oppimiskamumme osallistuvat lasten kanssa arjen pedagogiikkaan.

Leikki ja arjen pedagogiikka

Suurin osa alle kouluikäisen lapsen oppimisesta tapahtuu leikin ja arkitoimintojen aikana. Arjen eri tilanteissa ja leikissä henkilöstö kohtaa lapsen yksilönä ja aktivoi häntä kannustaen tutkimaan ja toimimaan luovasti vaihtuvissa oppimisympäristöissä.

Leikki ja oppiminen on kokonaisuus, sillä ne johtavat usein toinen toiseensa. Leikillinen oppiminen yhdistää vapaan leikin sekä ohjatun toiminnan, joka vaihtelee päivän aikana.

Arjen tilanteita hyödynnetään oppimisessa. Tässä tärkeitä hetkiä ovat esim. pukemistilanteet, ruokailut jne. Henkilöstön tulee olla herkkä tarttumaan oppimisen hetkiin juuri näissä tilanteissa. Erilliset toimintatuokiot täydentävät arjen oppimisen tilanteita.

Pienryhmätoiminnassa lapset jakautuvat pienempiin pedagogisin perustein määriteltyihin ryhmiin. Pienryhmät mahdollistavat lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tavoitteellisen tukemiseen arjen eri tilanteissa. Samalla toteutuu lapsen yksilöllinen kohtaaminen ja huomioiminen sekä laadukas vuorovaikutus. Pienryhmät mahdollistavat laadukkaat oppimiskokemukset, koska toiminta rauhoittuu ja selkiytyy.

Arvokas lapsuus

Päiväkoti vahvistaa ja suojelee lapsuutta ja sen ainutlaatuista arvoa. Lapsi nähdään omana itsenään ja häntä kunnioitetaan sellaisena kun hän on. Päiväkoti luo osaltaan hyvän elämän perustaa ja valmistaa lasta osallistuvaksi jäseneksi yhteiskuntaan.

Lapsen osallisuudella varhaiskasvatuksessa tarkoitetaan lapsen mahdollisuutta tulla kuulluksi ja osallistua päätöksentekoon asioissa, jotka vaikuttavat hänen elämäänsä ja hyvinvointiinsa.

Lapsi saa kokemuksen kykyjensä riittävyydestä, roolinsa merkityksellisyydestä ja vastuun saamisesta yhteisössä. Käytännössä tämä tarkoittaa lapsen ja huoltajien mukaan ottamista niin varhaiskasvatus-suunnitelmaprosessiin kuin arjen toimintoihinkin.

Pilkkeen varhaiskasvatuksen päälinjat

Joustavat oppimisympäristöt Pilkkeellä

Onnistuneessa oppimisympäristössä aikuisilla ja lapsilla on päivittäin hyvä olla.

Pilke tarjoaa laadukasta ja innovatiivista varhaiskasvatusta ja esiopetusta lähes 200 päiväkodissa ympäri Suomea. Tehtävänämme on varmistaa, että lasten ja työntekijöidemme jokainen päivä on hyvä. Päiväkotiemme oppimisympäristöillä on suuri vaikutus siinä, että niin lapset kuin aikuiset viihtyvät meillä.

Lue lisää oppimisympäristöistä täältä!

Seuraa hyvän päivän tekijöitä instagramissa!

Seuraa instagramissa!

Millaista on työ Pilke-päiväkodissa? Tutustu Pilkkeen ammattilaisiin, hyvän päivän tekijöihin!

Elina Saranki, esiopettaja, Mikkeli
Elina Saranki, esiopettaja, Mikkeli
“Oli helppo päätös ottaa työpaikka vastaan”
Päiväkodin johtajat Ulla Keskinen ja Päivi Ropponen
Pilkkeen tutortoiminta uudelle päiväkodin johtajalle
Mira Nurmi, päiväkodin johtaja, Järvenpää ja Mäntsälä
Miran vaihtoreissu Sotkamoon – pilkeläistä ajattelua jakamassa
Hanna Salonen, päiväkodin johtaja, Tornio
Hanna Salonen, päiväkodin johtaja, Tornio
Pilkkeen matkassa pohjoisesta etelään ja takaisin
Elina Inkovaara, päiväkodin vastuuhuoltaja, Pori
“En ole lapsille näkymätön, vaikka keittiössä puuhailenkin.”
Anu Volanen, varhaiskasvatuksen opettaja, Espoo
Anu Volanen, varhaiskasvatuksen opettaja, Espoo
Tehtävänä sanoittaa arkea

Avoimet työpaikat

Pilke on iso työnantaja ja meillä on jatkuvasti auki erilaisia työpaikkoja päiväkodeissa, iltapäiväkerhoissa ja lastenhoidon palveluissa.

Jos et löytänyt tällä hetkellä avoinna olevista työpaikoista itsellesi kiinnostavaa tehtävää, kuulisimme silti sinusta mielellämme.

Kysy lisää!

Kysy lisää!
Kerromme mielellämme lisää Pilkkeellä työskentelystä ja tavastamme toimia. Ole yhteydessä, olisi kiva tutustua!

Voit olla myös suoraan yhteydessä oman alueesi Pilke-päiväkotien johtajiin tai aluejohtajiin.